ธนะขว้าง ก. การวิเคราะห์อภิมาน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 10, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2630. Acesso em: 4 dec. 2022.