เพชรติ่งว.; ฉันท์เรืองวณิชย์ว.; โตสิงห์อ. การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์ จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัด: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์. Thai Journal of Nursing Council, v. 25, n. 4, p. 34, 11 Sep. 2012.