เพชรติ่ง ว.; ฉันท์เรืองวณิชย์ ว.; โตสิงห์ อ. การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์ จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัด: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 34, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2632. Acesso em: 27 jan. 2023.