ธงชัย ฉ.; กันธะรักษา ก.; บุญยธรรพ ม.; ทักษิณ พ. รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 46, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2633. Acesso em: 31 jan. 2023.