ศรีโกไสยส.; สุนันตาว.; กิ่วแก้วส.; พรหมทวีช.; ทายะรังษีท.; บุญเจริญห. การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ. Thai Journal of Nursing Council, v. 25, n. 4, p. 67, 11 Sep. 2012.