ศรีโกไสย ส.; สุนันตา ว.; กิ่วแก้ว ส.; พรหมทวี ช.; ทายะรังษี ท.; บุญเจริญ ห. การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 67, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2634. Acesso em: 30 nov. 2022.