ประเสริฐไทย ป.; สุวรรณโณ จ.; สรรพวีรวงศ์ จ. ผลของการออกกำลังกายขนาดความหนักปานกลางที่บ้านในการลด ความดันโลหิตของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 80, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2635. Acesso em: 7 oct. 2022.