ไชยเพชร ร.; นิลมานัต ก.; คงอินทร์ ว. ประสบการณ์ของพยาบาลไอซียูในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 41, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2666. Acesso em: 7 oct. 2022.