สาแล๊ะ น.; นิลมานัต ก.; คงอินทร์ ว. ประสบการณ์ของสตรีไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 82, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2669. Acesso em: 2 dec. 2022.