วุทธานนท์ น.; คุณาวิกติกุล ว.; ศรีสุพรรณ ว.; ชัยรัต อ. การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกัน การเกิดแผลกดทับ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 94, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2670. Acesso em: 1 jul. 2022.