เกษมกิจวัฒนา ส. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 2, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2671. Acesso em: 3 dec. 2022.