จิรวัฒน์กุล ศ.; ชินล้ำประเสริฐ น.; ส่งวัฒนา ป.; เดียวอิศเรศ ว.; ฟองแก้ว ว.; รุ่งเรืองกลกิจ ส. วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 26, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2673. Acesso em: 24 may. 2022.