จันทรมะโน ส.; สว่างอารีย์รักษ์ เ. แบบแผนการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มีคุณภาพชีวิตดี. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 57, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2675. Acesso em: 16 aug. 2022.