จิตต์จันทร์ เ.; มาสิงบุญ เ.; ด้วงแพง ส. ปัจจัยทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 86, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2677. Acesso em: 9 aug. 2022.