ชูทัพ ส.; ทาโต ร. ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยาง อนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 100, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2678. Acesso em: 16 aug. 2022.