โมกขาว ศ. ผลของโปรแกรมบำบัดพฤติกรรมทางความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 126, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2680. Acesso em: 16 aug. 2022.