เกษมกิจวัฒนา ส.; เชื้อเจ็ดตน พ.; อ่ำศรีเวียง ว. นวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 5–18, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27074. Acesso em: 4 oct. 2022.