ศรีสุริยเวศน์ ร.; หอมสินธุ์ พ. ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของมารดากับบุตรสาวเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และทัศนคติของมารดาต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน กับความสามารถของตนในการ ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 31–41, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27076. Acesso em: 26 nov. 2022.