สุดเพชร ศ.; ธนาโนวรรณ น.; อยู่สำราญ ฉ.; เนื่องตัน ช. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนโดยสามีในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อความเครียด ความเจ็บปวด และความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 42–54, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27077. Acesso em: 1 dec. 2022.