พฤกษ์ภัทรานนต์ ก.; หนูสม ป. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 55–68, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27078. Acesso em: 26 nov. 2022.