สินสุกใส น.; อยู่สำราญ ฉ.; ภู่ไพบูลย์ ร. พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนชานเมือง. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 69–79, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27079. Acesso em: 1 dec. 2022.