แซ่ตั้ง ห.; โตสิงห์ อ.; ดนัยดุษฎีกุล ส.; ตันติวงศ์โกสีย์ เ. ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับแมกนีเซียมในเลือดกับการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบภายใน 24 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 80–91, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27080. Acesso em: 1 dec. 2022.