กันทะขู้ แ.; โพธิ ว.; อินทรลาวัณย์ ป.; เกษมกิจวัฒนา ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 92–103, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27081. Acesso em: 4 oct. 2022.