วิโรจน์รัตน์ ว.; อำนาจสัตย์ซื่อ ข.; สาสัตย์ ร. ศ.; มาลาธรรม พ.; ณรงค์ศักดิ์ จ. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 104–115, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27082. Acesso em: 1 dec. 2022.