เจริญกิจการ ว.; เกษมกิจวัฒนา ส. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรียนรู้จดจำระหว่างผู้ที่เคยมี ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และผู้มีภาวะสุขภาพดี. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 14, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2710. Acesso em: 30 sep. 2022.