บุญนันท์ จ.; ฉายพุทธ ป. แบบสอบถามความต้องการการสื่อสารข่าวร้าย: ลักษณะคุณภาพแบบวัด ฉบับภาษาไทย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 31, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2711. Acesso em: 8 dec. 2022.