จันทโสภีพันธ์ พ.; สุวรรณ ณ.; เพียรมงคล ย.; ศรีสมบูรณ์ จ. ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของ นักศึกษาหญิง: ข้อเสนอแนะต่อการสอนเพศศึกษาและนโยบายสุขภาพ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 48, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2725. Acesso em: 28 nov. 2022.