สิงห์ช่างชัย เ.; ทองสุข ป.; หมวดเอียด ป. การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับโปรแกรมเพศศึกษาสำหรับเยาวชนในประเทศไทย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 4, p. 5, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2732. Acesso em: 5 feb. 2023.