กิติศรี จ.; นันทชัยพันธ์ พ.; ธงชัย ฉ. การออกกำลังกายในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน: การทบทวนงานวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 4, p. 17, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2733. Acesso em: 5 feb. 2023.