ตั้งฉัตรชัย บ.; สิริธรังศรี บ.; ศรีพันธ์วรสกุล ส.; รังควัต ว. ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 4, p. 43, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2735. Acesso em: 4 dec. 2022.