บุณโยทยาน ส.; ธงชัย ฉ.; สำราญญาติ ม. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวด ในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 4, p. 82, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2738. Acesso em: 5 feb. 2023.