ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ.; คุปตานนท์ ข.; ว่องสิริมาศ น. กระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของ ผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 4, p. 108, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2740. Acesso em: 28 nov. 2022.