อาภานันทิกุลม.; พุธวัฒนะพ.; วิทยะศุภรจ. ภาวะสุขภาพและการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลไทย. Thai Journal of Nursing Council, v. 26, n. 4, p. 123, 11.