มาลาธรรม พ.; สิทธินอก ข.; พุธวัฒนะ พ.; งามอุโฆษ ฉ. ความชุกและองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตาบอลิคของประชาชนใน จังหวัดนครราชสีมา. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 26, n. 4, p. 137, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2742. Acesso em: 5 feb. 2023.