รุ่งอมรรัตน์ส.; ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จ.; วิทยพันธ์ย.; เภตราสุวรรณส.; ขวัญบุญจันทร์อ. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตนิสิตเป็นผู้นำในการสร้างเสริม สุขภาพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. Thai Journal of Nursing Council, v. 26, n. s, p. 44, 14 Sep. 2012.