วิโรจน์รัตน์ ว.; ลีฬหกุล ว.; คุ้มทวีพร พ.; พันธุ์ศักดิ์ ว. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council , [S. l.], v. 26, n. s, p. 140, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2754. Acesso em: 27 feb. 2024.