ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จ. บทบาทพยาบาลกับการดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย. Thai Journal of Nursing Council, v. 27, n. 1, p. 13, 14 Sep. 2012.