กฤษณบุตรป.; โตสิงห์อ.; ดนัยดุษฎีกุลส.; ไอรมณีรัตน์เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัดช่องท้องในระยะ 1 สัปดาห์แรก. Thai Journal of Nursing Council, v. 27, n. 1, p. 39, 14 Sep. 2012.