ส่องวัฒนา ป. การวิจัยทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: แนวคิดและประสบการณ์. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 29, n. 4, p. 5–21, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27634. Acesso em: 27 nov. 2022.