นิติกุล ห.; พยัคฆเรือง ส.; จินตนาดิลก น.; พันธ์บูรณะ จ. ผลของการจัดท่านอนขณะและหลังให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการรับนม ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 29, n. 4, p. 32–44, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27636. Acesso em: 28 nov. 2022.