กันทากาศ ท.; เกษมกิจวัฒนา ส. ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 29, n. 4, p. 92–104, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27646. Acesso em: 30 sep. 2022.