เอิบอาบ ส.; ลีวิรัตน์ ส. ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบริหารยาโดยการพ่นแบบฝอยละอองต่อความรู้ทักษะการบริหารยา และการตอบสนองการหายใจ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 29, n. 4, p. 105–120, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27647. Acesso em: 4 dec. 2022.