พรหมชาติ ล. อิทธิพลของ คุณภาพการนอนหลับ โรคร่วม ระดับของฮีโมโกลบิน ต่อความสามารถ ในการเคลื่อนไหวระยะแรกในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักภายหลัง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมบางส่วน. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 75–85, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/35461. Acesso em: 16 aug. 2022.