จันทร์นพคุณ จ.; ศุภปีตีพร ศ. ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของพยาบาลจบใหม่หมุนเวียนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 113–126, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/36143. Acesso em: 16 aug. 2022.