จิรวัฒน์กุล ศ. รูปแบบการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 5–19, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39653. Acesso em: 27 jan. 2023.