เกื้อกาญจน์ จ.; อิสระมาลัย แ.; บาลทิพย์ ข. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านโภชนาการต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 20–32, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39655. Acesso em: 14 aug. 2022.