มรกต เ.; นิลมานัต ก.; มัชฌิม เ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 33–45, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39656. Acesso em: 3 dec. 2022.