เสนะสุทธิพันธุ์ ว.; หนูคง อ. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมของวัยรุ่น. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 46–59, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39657. Acesso em: 9 aug. 2022.