เข็มทอง อ.; ฉายพุทธ ป.; ฉันท์เรืองวณิชย์ ว.; จุฑาภิสิทธิ์ ส. อิทธิพลของระดับความปวด ลักษณะอาหาร และสุขภาพช่องปากต่อการรับประทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากหลังการผ่าตัด. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 60–74, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39659. Acesso em: 2 feb. 2023.