หวนศรี ก.; อิสระมาลัย แ. การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 101–112, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39664. Acesso em: 10 aug. 2022.